Uvjeti najma

 1. Najam uključuje uporabu plovila, osiguranje plovila i propisanu opremu. U najam nisu uključeni troškovi goriva i naknade za luke koje Najmoprimatelj plaća sam.
 2. Najmoprimatelj izjavljuje da posjeduje potrebna pomorska i navigacijska znanja za upravljanje unajmljenim plovilom te svim potrebnim dozvolama i dokumentacijom radi upravljanjem vozilom koje je predmet najma.
 3. Najmoprimatelj prima plovilo u najam u ispravnom stanju, u potpunosti opremljenu za plovidbu. Eventualne zamjerke i/ili nedostatke najmoprimatelj treba navesti odmah u zapisnik prilikom primopredaje.
 4. Najmoprimatelj je dužan plovilo vratiti u ugovoreno vrijeme, najkasnije do 19:00 sati, sa opremom i punim spremnikom goriva. U slučaju kašnjenja dužan je platiti naknadu štete najmodavatelju prema cjeniku Najmodavatelja i gorivo u slučaju da spremnik nije pun.
 5. Najmoprimatelj se obavezuje; ne davati plovilo u podnajam, ne prevoziti nedozvoljen broj osoba, ne tegliti druga plovila (osim u slučaju veće opasnosti sukladno pomorskim pravilima), na plovilu se kretati u odgovarajućoj obući ili bos. Ne davati polovilo na upravljanje osobama koje za to nisu osposobljene i nemaju potreba odobrenja i dokumentaciju. U slučaju kršenja ovih odredbi Najmoprimatelj odgovara za naknadu štete Najmodavatelju. U slučaju nezgode ili pomorske nesreće, najmoprimatelj odgovara za sve osobe koje su se nalazile na brodu, brod i opremu broda kao i za eventualnu štetu nastalu trećim osobama. Ako najmoprimatelj povjeri plovilo na upravljanje drugoj osobi solidarno sa tom osobom za svu eventualnu nastalu štetu.
 6. Najmoprimatelj je dužan plovilo koristiti na području do 3 Nm (tri nautičke milje) od obale i otoka.
 7. Najmoprimatelj ne smije plovilom napuštati hrvatske teritorijalne vode. Najmoprimatelj potvrđuje da je upoznat sa područjem hrvatskih teritorijalnih voda.
 8. Prilikom primopredaje plovila eventualna šteta će se naplatiti iz iznosa depozita prema cjeniku Najmodavatelja. U slučaju da najmoprimatelj ne počini štetu, po isteku najma depozit se vraća.  U slučaju da depozit ne pokriva cijelu nastalu štetu, najmodavatelj ima pravo od najmoprimatelja potraživati razliku nastale štete. Najmoprimatelj potvrđuje da je upoznat da cjenikom Najmodavatelja.
 9. U slučaju da Najmodavatelj ne može isporučiti rezerviranu (ili zamjensku) brodicu u ugovorenom terminu u roku od 24 sata vratit će novac od rezervacije te se Najmoprimatelj izričito odriče bilo kakvih drugih potraživanja prema Najmodavatelju.
 10. Najmoprimatelj daje Najmodavatelju privolu radi obrade osobnih podataka radi potreba izvršenja usluge iz ovog Ugovora. Najmodavatelj će navedene podatke koristiti u skladu sa Uredbom EU broj 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka) te će navedene podatke koristiti isključivo radi izvršenja usluga iz Ugovora.
 11. Za sva pitanja koja nisu regulirana ovim Ugovorom, primjenjuje se Pomorski zakonik Republike Hrvatske, Zakon o obveznim odnosima Republike Hrvatske te ostali pozitivni pravni propisi Republike Hrvatske. U slučaju bilo kakvog spora nadležan je Općinski sud u Crikvenici i primjena hrvatskog prava kao mjerodavna.
 12. U slučaju jednostranog odustanka od Ugovora Najmoprimatelj je dužan platiti odgovarajući dio najamnine i to: do 30 dana prije početka najma 70 %; manje od 15 dana 100 % najamnine.
 13. U slučaju da se Najmoprimatelj ne pridržava gore navedenih obaveza, Najmodavatelj ima pravo raskinuti ugovor i zadržati primljenu najamninu.
 14. Najmoprimatelj potvrđuje da je pročitao sve odredbe ovog Ugovora, da je suglasan s njime te da ga vlastoručno potpisuje.
 15. Ovaj Ugovor je napravljen na hrvatskom jeziku i engleskom jeziku. U slučaju različitog tumačenja neke odredbe na hrvatskom jeziku i iste takve odredbe na engleskom jeziku, prednost ima odredba na hrvatskom jeziku.

 

Boat Rental Contract